Wei Xiao

Wei Xiao
Wei Xiao is a virtualization security researcher, from virtualization security team of Qihoo 360 China.

Wei has presented at:

  • 44CON 2016: qemu and kvm pwn: virtual machine escape from “Dark Portal”